536 832 695
Jezierzany, ul. Płotkowa 3, 76-107 Jarosławiec

Regulamin rezerwacji i najmu domków letniskowych "LAWENDA" w Jezierzanach ul. Płotkowa 3.

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją bez wyjątków wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Po wpłacie zadatku (30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2. Rezerwacja i płatności.

 1. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo - dane kontaktowe wskazane są na stronie internetowej www.domkilawenda.eu
 2. Uzgodnioną rezerwację należy potwierdzić dokonując płatności zadatku  o którym mowa w §1. pkt. 1 w ciągu 3 dni roboczych (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). W tytule przelewu należy wpisać informacje: Imię i Nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, uzgodniony termin pobytu, liczbę osób, nr telefonu.
 3. Brak wpłaty w wymienionym terminie powoduje anulację rezerwacji.
 4. Najemca dokonując wpłaty zadatku akceptuje bez zastrzeżeń oraz uwag przedmiotowy regulamin rezerwacji i najmu.
 5. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą klimatyczną Najemca wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy do wynajmowanego domku letniskowego.
 6. Najemca zobowiązuje się w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za zarezerwowany pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 7. Rezygnacja z całego pobytu lub skrócenia okresu pobytu przez Najemcę nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za cały pobyt.
 8. Najemca w dniu przyjazdu zobowiązany jest wraz z Właścicielem lub osobą upoważnioną do spisania stanu licznika poboru prądu elektrycznego.
 9. Po zakończonym pobycie Najemca zobowiązany jest zapłacić za zużytą energię elektryczną na podstawie wskazań licznika poboru prądu elektrycznego.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku, a Najemcą obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domku. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia, ubezpieczenia oraz organizacji czasu pobytu.
 11. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu rezerwacji i dopełnienia formalności meldunkowych.  

§3. Użytkowanie domku podczas pobytu oraz korzystanie z grilla.

 1. Najemca powinien użytkować domek zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie może podnajmować ani użyczać innym osobom. Do korzystania z domku letniskowego uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.
 2. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, smażenia ryb oraz używania otwartego ognia.
 3. Osoby palące proszone są o wychodzenie na taras i korzystanie z popielniczek.
 4. Kategorycznie zabrania się rozpalania grilla oraz używania otwartego ognia na drewnianym tarasie domku letniskowego. Właściwym miejscem na rozpalanie grilla jest teren (trawnik) przyległy do tarasu. Korzystanie z grilla powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, przy czym osoba rozpalająca ogień zobowiązana jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania szczególnej ostrożności. W trakcie korzystania z rozpalonego grilla zabrania się pozostawienia go bez nadzoru. Po zakończeniu grillowania należy bezwzględnie sprawdzić, czy używane palenisko skutecznie wygaszono.  
 5. W przypadku gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych zasad współżycia społecznego, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka, właściciel lub osoba uprawniona ma prawo zażądać opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty najmu.
 7. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. W domkach obowiązuje zakaz używania urządzeń, które mogą wzniecić pożar oraz przeciążyć układ instalacji elektrycznej. Zabrania się używania jakich kolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazem nie będących wyposażeniem domku mogących spowaodować zagrożenie pożarowe np. grzałki elektryczne, grzejniki, palniki gazowe lub elektryczne.
 8. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów pirotechnicznych oraz substancji o nieprzyjemnym zapachu.
 9. O konieczności dokonania napraw w domku przed przystąpieniem użytkowania Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 10. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym. Wszelkie powstałe zniszczenia należy bezzwłocznie zgłosić Właścicielowi.
 11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku oraz infrastruktury obiektu powstałe z jego winy.
 12. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie ośrodka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym na terenie ośrodka jak również osobom mieszkającym w bliskim sąsiedztwie ośrodka. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Najemca. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów po swoich zwierzętach.
 13. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (maksymalnie do 5 osób) bez zgody i wiedzy Właściciela, Właściciel nieruchomości może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie posesji.

§4. Odbiór domku w celu najmu.

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).
 2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 3. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest sprawdzić domek oraz jego wyposażenie - meble, kabinę prysznicową, kuchenkę indukcyjną, okna (szyby) oraz pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Brak uwag ze strony Najemcy co do uszkodzeń w ciągu 1 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu i jego wyposażenia. Najemca odpowiada finansowo za zniszczony lub uszkodzony domek letniskowy oraz jego wyposażenie.
 4. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz zniszczenia domku i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem, lub działaniem osób za które odpowiada.
 6. Przed opuszczeniem wynajmowanego domku należy posprzątać wynajmowany domek z pozostawionych śmieci i wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. 
 7. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby upoważnionej.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Na okres wyjazdu oraz pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie, pełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
 2. Cena usług najmu świadczonych przez Właściciela domku nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej) w czasie całego rekreacyjnego pobytu Włąściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich dzieci w domku letniskowym, na placu zabaw i na terenie całego ośrodka.
 4. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do Najemców i ich gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka jak również za kradzież i szkody samochodów pozostawionych na niestrzeżonym parkingu ośrodka.
 5. Właściciel ośrodka nie odpowiada za szkody wynikłe wobec działania siły wyższej, działania Najemcy, działania osób trzecich za które nie ponosi odpowiedzialności.  Ponadto Włąściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę wartości pieniężnych, czeków, kart płatniczych, sprzętu teleoptycznego, sprzętu elektronicznego, telefonów, biżuteri oraz innych rzeczy i przedmiotów wartościowych.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czsowym brakiem wody (awarie w lokalnych wodociągach), prądu elektrycznego (awarie w nadrzędnych stacjach przesyłowych).
 7. Najemca dokonując rezerwacji oświadcza, że nie wnosi żadnych uwag oraz zastrzeżeń co do wyposażenia i rozwiązań technicznych domku letniskowego oraz infrastruktury ośrodka.
 8. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.
 9. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem, a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory roztrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 10. Sprawy nie zawarte w niniejszym regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.